Wednesday, August 14, 2013

సామెతలు - 31 - Proverbs1. రాజైన లెమూయేలు మాటలు, అతని తల్లి అతని కుపదేశించిన దేవోక్తి,
 The words of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him:

2. నా కుమారుడా, నేనేమందును? నేను కన్న కుమా రుడా, నేనేమందును? 
నా మ్రొక్కులు మ్రొక్కి కనిన కుమారుడా, నేనే మందును?
 What, my son? And what, the son of my womb? And what, the son of my vows?

3. నీ బలమును స్త్రీలకియ్యకుము 
రాజులను నశింపజేయు స్త్రీలతో సహవాసము చేయకుము
Give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth kings.

4. ద్రాక్షారసము త్రాగుట రాజులకు తగదు 
లెమూయేలూ, అది రాజులకు తగదు మద్యపానాసక్తి అధికారులకు తగదు.
 It is not for kings, O Lemuel -- it is not for kings to drink wine, nor for princes strong drink,

5. త్రాగినయెడల వారు కట్టడలను మరతురు 
దీనులకందరికి అన్యాయము చేయుదురు
 lest they drink and forget the law, and pervert the judgment of any of the afflicted.

6. ప్రాణము పోవుచున్నవానికి మద్యము నియ్యుడి 
మనోవ్యాకులముగలవారికి ద్రాక్షారసము నియ్యుడి.
 Give strong drink unto him that is ready to perish, and wine unto those that be of heavy hearts.

7. వారు త్రాగి తమ పేదరికము మరతురు 
తమ శ్రమను ఇక తలంచకుందురు.
 Let them drink and forget their poverty, and remember their misery no more.

8. మూగవారికిని దిక్కులేనివారికందరికిని న్యాయము జరుగునట్లు నీ నోరు తెరువుము.
 Open thy mouth for the dumb, in the cause of all such as are appointed to destruction.

9. నీ నోరు తెరచి న్యాయముగా తీర్పు తీర్చుము 
దీనులకును శ్రమపడువారికిని దరిద్రులకును న్యాయము జరిగింపుము.
 Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy.

10. గుణవతియైన భార్య దొరుకుట అరుదు 
అట్టిది ముత్యముకంటె అమూల్యమైనది.
 Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies.

11. ఆమె పెనిమిటి ఆమెయందు నమ్మికయుంచును 
అతని లాభప్రాప్తికి వెలితి కలుగదు.
 The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil.

12. ఆమె తాను బ్రదుకు దినములన్నియు 
అతనికి మేలు చేయును గాని కీడేమియు చేయదు.
 She will do him good and not evil all the days of her life.

13. ఆమె గొఱ్ఱబొచ్చును అవిసెనారను వెదకును 
తన చేతులార వాటితో పనిచేయును.
 She seeketh wool and flax, and worketh willingly with her hands.

14. వర్తకపు ఓడలు దూరమునుండి ఆహారము తెచ్చునట్లు 
ఆమె దూరమునుండి ఆహారము తెచ్చుకొనును.
 She is like the merchants' ships; she bringeth her food from afar.

15. ఆమె చీకటితోనే లేచి, తన యింటివారికి భోజనము సిద్ధపరచును 
తన పనికత్తెలకు బత్తెము ఏర్పరచును.
 She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household and a portion to her maidens.

16. ఆమె పొలమును చూచి దానిని తీసికొనును 
తాము కూడబెట్టిన ద్రవ్యము పెట్టి ద్రాక్షతోట యొకటి నాటించును.
 She considereth a field and buyeth it; with the fruit of her hands she planteth a vineyard.

17. ఆమె నడికట్టుచేత నడుము బలపరచుకొని
 చేతులతో బలముగా పనిచేయును
 She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms.

18. తన వ్యాపారలాభము అనుభవముచే తెలిసికొనును 
రాత్రివేళ ఆమె దీపము ఆరిపోదు.
 She perceiveth that her merchandise is good; her candle goeth not out by night.

19. ఆమె పంటెను చేత పట్టుకొనును 
తన వ్రేళ్లతో కదురు పట్టుకొని వడుకును.
 She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff.

20. దీనులకు తన చెయ్యి చాపును 
దరిద్రులకు తన చేతులు చాపును
 She stretcheth out her hand to the poor; yea, she reacheth forth her hands to the needy.

21. తన యింటివారికి చలి తగులునని భయపడదు 
ఆమె యింటివారందరు రక్తవర్ణ వస్త్రములు ధరించిన వారు.
 She is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet.

22. ఆమె పరుపులను సిద్ధపరచుకొనును 
ఆమె బట్టలు సన్నని నారబట్టలు రక్తవర్ణపు వస్త్రములు.
 She maketh herself coverings of tapestry; her clothing is silk and purple.

23. ఆమె పెనిమిటి దేశపు పెద్దలతోకూడ కూర్చుండును 
గవినియొద్ద పేరుగొనినవాడై యుండును.
 Her husband is known at the gates, when he sitteth among the elders of the land.

24. ఆమె నారబట్టలు నేయించి అమ్మును
నడికట్లను వర్తకులకు అమ్మును.
 She maketh fine linen and selleth it, and delivereth girdles unto the merchant.

25. బలమును ఘనతయు ఆమెకు వస్త్రములు 
ఆమె రాబోవు కాలము విషయమై నిర్భయముగా ఉండును.
 Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come.

26. జ్ఞానము కలిగి తన నోరు తెరచును 
కృపగల ఉపదేశము ఆమె బోధించును.
 She openeth her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness.

27. ఆమె తన యింటివారి నడతలను బాగుగా కనిపెట్టును 
పనిచేయకుండ ఆమె భోజనము చేయదు.
 She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness.

28. ఆమె కుమారులు లేచి ఆమెను ధన్యురాలందరు 
చాలమంది కుమార్తెలు పతివ్రతాధర్మము ననుసరించి యున్నారు గాని
 Her children arise up and call her blessed; her husband also, and he praiseth her:

29.  వారందరిని నీవు మించినదానవు అని 
ఆమె పెనిమిటి ఆమెను పొగడును.
Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all."

30. అందము మోసకరము, సౌందర్యము వ్యర్థము 
యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ కొని యాడబడును
 Favor is deceitful, and beauty is vain; but a woman who feareth the LORD, she shall be praised!

31. చేసిన పనినిబట్టి అట్టిదానికి ప్రతిఫలమియ్యదగును 
గవునులయొద్ద ఆమె పనులు ఆమెను కొనియాడును.
Give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her at the gates.